Αίτηση Κατασκηνωτή

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής κατασκηνωτή και αποστειλετε μέσω της ιστοσελίδας μας

* Το παρόν Δελτίο Εγγραφής ισχύει μόνο για την κατασκήνωση. Ο αιτών, εφόσον συμμετέχει μέσω ασφαλιστικού ταμείου, πρέπει να κάνει την εγγραφή και στο ταμείο του. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους εξής παρακάτω τρόπους:
T. 2610 343131 E. [email protected]

Φορέας Κάλυψης Κατασκηνωτικής Δαπάνης

Οι θέσεις για την Γ' Περίοδο (17/07/2023 έως 31/07/2023) καθώς και οι θέσεις της λίστας αναμονής της αντίστοιχης περιόδου έχουν συμπληρωθεί.

*Η κράτησή σας δεν είναι δεσμευτική για εμάς αν δεν γίνει μέσω του ασφαλιστικού σας φορέα. Ο φορέας σας είναι αυτός που θα επιβεβαιώσει την κράτησή σας μέσω λίστας που θα μας αποσταλεί από αυτόν.
*Σε περίπτωση μη έγκρισης της αίτησής σας, η κράτησή σας ακυρώνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης ή χρήσης από άλλους ούτε μπορεί να αλλάξει φορέα (πχ από ΤΣΜΕΔΕ σε ΟΑΕΔ).

Οι θέσεις για την Γ' Περίοδο (17/07/2023 έως 31/07/2023) καθώς και οι θέσεις της λίστας αναμονής της αντίστοιχης περιόδου έχουν συμπληρωθεί.

Οι θέσεις για την Γ' Περίοδο (17/07/2023 έως 31/07/2023) καθώς και οι θέσεις της λίστας αναμονής της αντίστοιχης περιόδου έχουν συμπληρωθεί.

Στοιχεία εγγραφής

Όροι Συμμετοχής

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και την Πολιτική Απορρήτου του Rodea.gr. Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης Εγγραφής Κατασκηνωτή στην ειδική ιστοσελίδα http://rodea.gr για την συμμετοχή στις δραστηριότητες και τα προγράμματα της κατασκήνωσης. Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από το Rodea.gr.

espa-image