Όροι χρήσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συγκεκριμένη ενότητα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να γνωρίζετε με σαφήνεια τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δικών σας και των παιδιού σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε. 2016/679.

A. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:

Η κατασκήνωσή μας επεξεργάζεται (δηλαδή λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

1) Στοιχεία ταυτότητας του παιδιού σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.).
2) Δικά σας στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα).

3) Πληροφορίες για την τήρηση από τον ιατρό της κατασκήνωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του παιδιού σας.
4) Φωτογραφίες και/ή βίντεο του παιδιού σας από δραστηριότητες της κατασκήνωσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας προς αυτό.

B. Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων:

1) Η εγγραφή του παιδιού σας στις κατασκηνώσεις μας. Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

2) Η έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας και του ΑΦΜ για την έκδοση νόμιμου παραστατικού και την τήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τη διαβίβασή τους στην αρμόδιες υπηρεσίες.

3) Η φύλαξη των παιδιών και των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης, η είσπραξη οφειλών ή η αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων.

4) Η επικοινωνία μας μαζί σας για θέματα που αφορούν τα παιδιά σας και η ενημέρωσή σας για τις δράσεις μας, με ενημερωτικά δελτία (newsletters) που σας αποστέλλονται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας σύντομου μηνύματος κινητού τηλεφώνου (sms) και κοινωνικών δικτύων ώστε αφενός να ενημερώνουμε εσάς για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της κατασκήνωσης και, αφετέρου, να ανταποκρινόμαστε στην υποχρέωση μέριμνας για το παιδί σας.

5) Η χρήση οπτικοαουστικού υλικού (φωτογραφίες, βίντεο) από εσάς ως αναμνηστικού και η προώθηση των δράσεων που οργανώνει και υλοποιεί η κατασκήνωση, έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας προς αυτό.

Γ. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:
Η επεξεργασία περιορίζεται εντός της κατασκήνωσης και τα προσωπικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διοικητικό προσωπικό μας, που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι

(α) δημόσιες αρχές,

(β) δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων,

(γ) φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση η κατασκήνωση στο πλαίσιο δραστηριοτήτων,

(δ) εξωτερικοί συνεργάτες της κατασκήνωσης, όπως οδηγοί και συνοδοί λεωφορείων, φωτογράφοι, τυπογράφοι και επιμελητές έκδοσης αναμνηστικών εντύπων, νοσηλευτικό προσωπικό, νομικοί κλπ., που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών που έχει ο καθένας στο πλαίσιο των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.

Δ. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων:

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

Από τα δεδομένα θα διατηρούνται τα στοιχεία επικοινωνίας σας με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας για τις δράσεις της κατασκήνωσης, εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, που αναφέρεται κατωτέρω στο αμέσως επόμενο πεδίο.

Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο) του παιδιού σας θα διατηρηθεί για πέντε (5) χρόνια από τη λήψη του, εκτός αν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεσή σας, που παρέχεται σε ξεχωριστό πεδίο κατωτέρω, οπότε θα διαγραφούν άμεσα.

Φωτογραφίες/βίντεο στην Ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των κατασκηνώσεων μπορούν να παραμείνουν ανηρτημένα για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.

Ε. Δικαιώματα των γονέων/κηδεμόνων:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημά σας να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

(1) Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς και το παιδί σας, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,

(2) Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων,

(3) Δικαίωμα φορητότητας για όσα δεδομένα επεξεργαζόμαστε με νομική βάση τη σύμβαση, το νόμο και τη συγκατάθεση.

(4) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους,

(5) Δικαίωμα εναντίωσης όσον αφορά την αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms ώστε να διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων.

(6) Δικαίωμα εναντίωσης όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες που μας παρέχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης και υγείας. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, θα σταθμίσουμε αν οι λόγοι που επικαλείσθε και οι οποίοι πρέπει να αφορούν στη δική σας, ιδιαίτερη, κατάσταση υπερτερεί των συμφερόντων της κατασκήνωσης για τη διαβίβαση, που κυρίως βασίζονται στην υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε στο καθήκον επιμέλειας που υπέχουμε για τη διάρκεια που τα παιδιά σας βρίσκονται στο χώρο μας, καθώς και αν υφίστανται εναλλακτικές για την καλύτερη προστασία των δεδομένων που αφορούν εσάς και τα παιδιά σας.

(7) Δικαίωμα εναντίωσης όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση, τα οποία μπορούν να διαβιβαστούν υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγησή τους είναι αναγκαία και πρόσφορη για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του (τρίτου) ενώπιον δικαστικών αρχών.

(8) Δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή, της συγκατάθεσης που έχετε χορηγήσει για την επεξεργασία φωτογραφίας/βίντεο που φαίνεται το παιδί σας.

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας και του παιδιού σας, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Αφού ενημερώθηκα για τα ανωτέρω, παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για όλους τους σκοπούς που αναφέρονται στην (Β) παράγραφο του παρόντος και αφορούν τη νόμιμη συμμετοχή του παιδιού μου στην κατασκήνωση, καθώς και επιπλέον για τις επεξεργασίες των προσωπικών μου δεδομένων και του παιδιού μου που σημειώνω κατωτέρω:

1. Για την ενημέρωσή μου σχετικά με την ετήσια έναρξη λειτουργίας της κατασκήνωσης.

2. Για την ενημέρωσή μου για προσφορές της κατασκήνωσης και τρίτων συνεργαζόμενων φορέων και επιχειρήσεων.

3. Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω την ανάρτηση σε φωτογραφία ή βίντεο από δραστηριότητες της κατασκήνωσης που μπορεί να φαίνεται το παιδί μου, στην ιστοσελίδα της κατασκήνωσης www.rodea.gr, σε προφίλ που διατηρεί η κατασκήνωση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram) σε ενημερωτικό υλικό για την προώθηση των δράσεων που οργανώνει και υλοποιεί η κατασκήνωση.

4. Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω την παροχή στους συμμετέχοντες της κατασκήνωσης, ως αναμνηστικών, φωτογραφιών ή βίντεο από δραστηριότητες της κατασκήνωσης που μπορεί να φαίνεται το παιδί μου.

Κάθε μία από τις ανωτέρω συγκαταθέσεις μου ισχύει για κάθε εφεξής συναλλακτική μου σχέση με την κατασκήνωση και μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή την ανάκλησή της. Ανάκληση καθεμίας από τις ως άνω συγκαταθέσεις μπορεί να γίνει με σχετική δήλωση στην κατασκήνωση και ισχύει για το μέλλον.

espa-image